Akt oddania

Akt oddania polskojęzycznej Odnowy w Duchu Świętym w Niemczech

Niepokalanej Matce Boga – Maryi

“Concordia” 10 maja 2008

Niepokalana Matko Boga i nasza umiłowana Matko,
Królowo wszystkich narodów i Pani całego świata,
Pokorna Służebnico Pana i Niewiasto obleczona w słońce,Maryjo!

Ty jesteś blaskiem, który nie przyćmiewa światłości Chrystusa, bo istniejesz w Nim i przez Niego. Całą swą istotą mówisz: “Fiat”. W Tobie jaśnieje pełnia łaski. Kościół, a w Nim każdy człowiek zrodzony w Chrystusie, z ufnością błaga Cię dziś o wstawiennictwo, uciekając się pod Twoją macierzyńską opiekę w obliczu wyzwań, jakie kryje przyszłość. Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek w przeszłości, ludzkość stoi na rozdrożu. Także teraz, Najświętsza Panno, zbawienie jest tylko i wyłącznie w Twoim Synu, Jezusie. Z głębi serca chcemy Ci dzisiaj zawierzyć przyszłość, jaka nas czeka, prosząc, byś towarzyszyła nam w drodze. Matko, pragniemy zabrać Cię do siebie, jak Apostoł Jan, aby uczyć się od Ciebie, jak naśladować Twego Syna.

“Niewiasto, oto dzieci Twoje!” (por. J 19,27). Stajemy tutaj przed Tobą, aby zawierzyć Twojej macierzyńskiej opiece samych siebie, grupy polskojęzycznej Odnowy w Duchu Świętym w Niemczech, Kościół i cały świat. Proś za nami Twego umiłowanego Syna, aby udzielił nam obficie Ducha Świętego – Ducha Prawdy, który jest źródłem życia. Przyjmij Go dla nas i z nami, jak w pierwotnej wspólnocie jerozolimskiej, zgromadzonej wokół Ciebie w dniu Pięćdziesiątnicy (por. Dz 1,14). Niech Duch otworzy serca na sprawiedliwość i miłość, niech prowadzi ludzi i narody ku wzajemnemu zrozumieniu i wzbudza w nich stanowczą wolę pokoju. 

Twojej macierzyńskiej trosce, Maryjo, powierzymy każde serce, które doznając Bożej miłości, wykrzyknęło w uwielbieniu: Jezus jest Panem! Oddajemy Ci wszystkie grupy, które narodziły się pod szczególnym tchnieniem Ducha Świętego i które gromadzą się, by wielbić imię Pana i słuchać Jego Słowa. Oddajemy Ci wszystkie rodzące się dzieła Odnowy, rodzące się wspólnoty, wszystkie inicjatywy podejmowanych służb i wszystkie decyzje osób pragnących szczególnego zjednoczenia z Jezusem jako Oblubieńcem.

Ty, Maryjo, jako pierwsza zostałaś napełniona Duchem Świętym, dlatego jesteś drogą Odnowy. Ty jesteś znakiem ukazującym życie w Duchu. Ty w szczególny sposób posiadłaś dar mądrości. Ty najlepiej znasz Boże drogi. Tobie więc oddajemy się, abyś się stała naszą Przewodniczką. Czuwaj nad nami, aby dar Odnowy stawał się przede wszystkim darem dokonującym przemiany w nas samych, aby wydawał owoc dojrzałej wiary i miłości tak, byśmy mogli stać się znakiem dla świata, solą dla ziemi, zaczynem w cieście. Swoim wstawiennictwem wyjednaj nam, o Matko, abyśmy wytrwali we wzrastaniu w Chrystusa, a ziarna łaski rozwijały się aż do pełnej miary świętości, do jakiej wszyscy jesteśmy powołani.

Zawierzamy Ci wszystkich ludzi, poczynając od najsłabszych: dzieci, które jeszcze nie przyszły na świat oraz te, które już radują się życiem, jak i te, którym brakuje miłości, które narodziły się pośród ubóstwa i cierpienia. Zawierzamy Ci młodych, poszukujących sensu życia jak i tych, którzy cieszą się, idąc drogą Chrystusa. Zawierzamy Ci ludzi pozbawionych pracy, nękanych przez głód i choroby, rozbite rodziny, starców pozbawionych opieki, wszystkich samotnych i żyjących bez nadziei, jak i wszystkich, którzy na co dzień żyją wiarą, nadzieją i miłością.

Matko, która znasz cierpienia i nadzieje Kościoła i świata, wspomagaj swoje dzieci w codziennych próbach, jakich życie nie szczędzi nikomu, i spraw, aby dzięki wspólnym wysiłkom wszystkich, ciemności nie przemogły świata. Tobie, Jutrzenko Zbawienia, powierzamy naszą drogę w nowym Millennium, aby pod Twoim przewodnictwem wszyscy ludzie odnaleźli Chrystusa, światłość świata i jedynego Zbawiciela, który króluje z Ojcem i Duchem Świętym na wieki. Prowadź nas, za nami proś i w każdej chwili naszego życia i posługiwania z nami bądź. 

Z Tobą, Maryjo zjednoczeni, chcemy trwać w dziękczynieniu przed Bogiem. Poruszeni tym samym Duchem chcemy, trwając w zachwycie nad miłością Boga, wołać: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu moim Zbawcy… gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest Jego Imię (Łk 1, 46-49).

Królowo Serca Jezusowego, jesteśmy cali Twoi, a przez Ciebie cali Boga Trójjedynego, oddani dla Jego chwały. Amen. Alleluja!

 

Na podstawie aktów zawierzenia Maryi Ojca Józefa Kozłowskiego oraz aktu zawierzenia polskiej Odnowy w Duchu Świętym.